obrázek

ZŠ Uhelný trh

škola s rozšíreným vyučováním matematiky a přírodo


O škole


Historie

Základní škola Uhelný trh se nachází v novorenesanční budově, postavené v letech 1889 - 1900 na místě čtyř staroměstských domů vykoupených pražskou obcí poté, co farní škola U svatého Havla přestala kapacitně vyhovovat. Vzdělávání dětí Starého Města začalo ve školním roce 1900/1901.

Od běžných základních škol se začala škola odlišovat v roce 1964, kdy byla přičleněna k Výzkumnému ústavu pedagogickému. V roce 1978 byla jako první v republice založena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Od roku 1988 byla otevřena třída se zaměřením na matematiku a informatiku, která byla jediná toho druhu v ČSSR. Od roku 1993 je i na 1. stupni 4. třída určená žákům se zájmem o matematiku.

Současnost

Kromě běžných tříd je v současné době na prvním i druhém stupni několik tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Žáci jsou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, jehož součástí je písemný test z matematiky. Řízení probíhá na začátku června. Přihlášky jsou k dispozici ve škole. Výchovně vzdělávací proces je realizován v odborných pracovnách vybudovaných pro jednotlivé předměty. Technika, kterou je škola bohatě vybavena, účelně doplňuje vyučování. Specialitou školy je možnost pracovat ve dvou moderních počítačových učebnách, v nichž se žáci seznamují se základy výpočetní techniky a s obsluhou počítačů. Pedagogický sbor je na vysoké profesionální úrovni. Rada učitelů spolupracuje s pedagogickou, filosofickou, matematicko-fyzikální fakultou, Jednotou českých matematiků a fyziků, podílí se na výzkumných úkolech, recenzích a při tvorbě učebních pomůcek. Ve škole učí i několik autorek učebnic. Škola je zároveň fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Matamticko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Výuka probíhá podle dokumentu Základní škola.

Nově zrekonstrouvaná školní družina slouží žákům prvního stupně, školní klub poskytuje péči žákům matematických tříd. V budově školy je moderně zařízená školní jídelna. Žákům slouží školní hřiště s umělým povrchem.

Škola je tradičně pořadatelem celopražské soutěže "Ukaž co umíš", které se zúčastnily stovky žáků 5. tříd, spolupořadatelem rovněž matematické soutěže "Dejme hlavy dohromady". Je i garantem matematické olympiády , soutěže v programování a mezinárodní matematické soutěže "Klokan" v obvodě Praha 1.

Úspěchy žáků

Žáci naší školy se každoročně zúčastňují olympiád a soutěží. Pravidelně obsazují přední místa v obvodních, regionálních i celostátních kolech. K opakujícím se úspěchům patří téměř stoprocentní úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na všechny typy středních škol.

Školní samospráva volená ze zástupců jednotlivých tříd organizuje sběrové a humanitární akce, vydává časopis Uhelňáček.

Volný čas

Žáci mají možnost využít nabídky školy na využití volného času v různých zájmových ! útvarech a při tradičních opakujících se akcích. Svůj zájem o počítače mohou žáci realizovat v počítačových kroužcích, kulturní zájmy v divadelním klubu, sportovní v kroužku sportovních her. Na škole pracuje i kroužek francouzského jazyka a video kroužek. Ekologický kroužek, úzce spolupracuje s hnutím TEREZA. Ekologické aktivity školy byly několikrát celostátně oceněny. Žáky jsou hodně navštěvovány každoročně opakující se výstava zvířat, žákovská konference na dané téma, pouť na konci roku, rozloučení s odcházejícími žáky.

Vybavení školy

Učebny

  • počítačová učebna
  • jazyková učebna
  • učebna fyziky
  • učebna chemie
  • učebna přírodopisu

žákovská knihovna
školní jídelna, školní družina

Nadstandard

  • třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů - 6. - 9 .ročník
  • třída pro žáky se zájmem o matematiku - 4. a 5. ročník
  • v rámci pracovních činností výuka informatiky - všechny ročníky[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.